תנאי התקשרות והתחייבות עם העמותה

כמעיין המתגבר ישראל ע.ר. 580419828- להלן: המשאילה (העמותה), השואל מאשר בזאת כי קרא את התקנון במלואו המופעל על ידי" עמותת כמעיין המתגבר ישראל" להלן: המשאילה, ולמסור לידי המשאילה את פרטי כרטיס האשראי באמצעות טופס "סליקת אשראי" ולשמש כאמצעי תשלום עבור השירותים שאקבל באמצעות חברת הסליקה. כמו כן, ישמשו פרטי כרטיס האשראי כעירבון עבור הציוד אותם קיבלתי בהשאלה עד חודש (פרט אם נקבע אחרת) "מהמשאילה" וגם -להתחייב ולשאת בעלות הציוד אותו קיבלתי לידיי לפי מחיר השוק ביום ההשאלה במקרה של נזק בלתי הפיך לציוד כתוצאה משימוש לא סביר בציוד העמותה כגון; נזק בלתי הפיך, רטיבות, שבירה, השחתה, שריפה וכדומה. כמו כן, במקרה של שבר או קלקול הפיך אשר נגרם לציוד הנני מתחייב לשאת בכל עלויות תיקון הנזק כפי שיקבע על ידי הספק/טכנאי כלים מיוחדים של אותו ציוד, וגם להתחייב ולהחזיר את הציוד והאביזרים הנלווים אליו כפי שקיבלתי לידיי בתום תקופת השימוש כפי שסוכם ביני לבין נציגי העמותה וגם; -מוסכם על ידי כי במידה ולא יוחזר המוצר לידי המשאילה תוך 7 ימים מתום תקופת ההשאלה המוסכמת, תהיה המשאילה (העמותה) באמצעות חברת סליקה רשאית לחייב את פרטי כרטיס האשראי שלי בסך שווי המוצר לפי מחיר השוק הנתון ביום ההשאלה או לגבות סכום שנקבע מראש ע"י העמותה בכל חודש (ע"פ טבלת תעריפים שפורסמה ע"י העמותה). העמותה מתחייבת כי לאחר קבלת הציוד חזרה ובדיקת תקינותו של הציוד על אביזריו והציוד הנלווה אליו תחזיר העמותה את טופס סליקת האשראי או לידי השואל או לחילופין תוכל המשאילה (העמותה) להשמיד את הטופס ולהתחייב לא לעשות בו כל שימוש בעתיד. ידוע ומובן לי כי עצם התקשרותי ונתינת אמצעי תשלום אישיים שלי לנציג העמותה יש בה כדי הודאה ברורה מרצוני החופשי שכל מה שנאמר לי בשיחה עם נציג העמותה במוקד הטלפוני (כולל פירוט תעריף נכון ליום שיחתי עם הנציג) מקובל עליי ולא תהיה לי שום טענה או השגה על תעריף דמי השימוש/משלוח/החזרת הציוד. שיחתי הטלפונית עם הנציג נחשבת כחוזה שבע"פ עם עמותת כמעיין המתגבר ישראל. הסבר ללקוח ביתר בהירות: עצם התקשרותך עם העמותה ומסירת פרטי האשראי שרק לך ידועים מהווה הודאה ורצון להתקשר עם העמותה בחופשיות. כמו כן להלן תעריפים אשר העמותה מפרסמת: התקנת מיטה סיעודית מגדרה עד חדרה 275 ש"ח לכל כיוון (הלוך 275 ש"ח וחזור 275 ש"ח נוספים, בבניין שאין בו מעלית 50 ש"ח לכל קומה) הובלת מנוף סיעודי/הרמה/ההעמדה- 180 ש"ח לכל כיוון (הלוך 180 ש"ח וחזור 180 ש"ח נוספים, בבניין שאין בו מעלית 50 ש"ח לכל קומה) השאלת כיסא רחצה/גלגלים/קביים/הליכון/מקל הליכה ישולם 100 ש"ח פקדון ולאחר 3 חודשים יגבה מהאשראי 18 ש"ח / 30 ש"ח לפי מה שנקבע ע"י הנציג ונכון ליום מסירת פרטי האשראי לעמותה/לנציג. זחליל- הובלה והדרכה 650 ש"ח ודמי שימוש 1000 ש"ח (אלא אם נקבע אחרת ע"י נציג העמותה) החזרת זחליל -גדרה חדרה- 275 ש"ח ידוע לי שתעריפים אלו יכולים להשתנות מתאריך לתאריך ומה שקובע זה התעריף הנכון ליום השיחה עם הנציג. כמו כן, ידוע לי ששימוש במיכשור הרפואי/סיעודי בחלק מהחודש יחשב לשימוש של חודש מלא בנוסף ידוע לי כי לא אהיה זכאי לשום קיזוז או החזר של תשלום שהעמותה גבתה ממני. ידוע לי שלא תהיה לי שום טענה או השגה/תביעה לעמותה ואני הוא זה שהחלטתי על דעת עצמי בלבד להתקשר עם העמותה ולהשכיר את הציוד.